Privacybeleid - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

Privacybeleid

Christelijke kinderopvang

Privacyreglement

Stichting KOALAH, gevestigd aan de Burg. de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32136645, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacyreglement is uiteengezet.

Tevens leest u hier welke gegevens dit zijn en hoe u uw rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

Contactgegevens
De contactgegevens van Stichting KOALAH zijn:

Website www.koalah.nl
E-mail administratie@koalah.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting KOALAH verwerkt uw persoonsgegevens omdat u van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat u deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Stichting KOALAH haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
▪ BSN
▪ Voor- en achternamen
▪ Tussenvoegsel
▪ Geslacht
▪ Geboortedatum
▪ Nationaliteit
▪ Adresgegevens
▪ Telefoonnummers: privé, zakelijk, noodnummers
▪ E-mailadres(sen)
▪ Bankrekeningnummer en tenaamstelling
▪ Gegevens huisarts en zorgverzekering
▪ Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij een aanmelding, in correspondentie of telefonisch. Denk bijv. aan medicijngebruik of allergieën. Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat u hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Wij raden volwassenen aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via administratie Privacyreglement van Stichting KOALAH

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens
Stichting KOALAH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

▪ Het afhandelen van betalingen
▪ Verzenden van onze nieuwsbrief
▪ Communicatie met u indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
▪ Het informeren van u d.m.v. nieuwsbrieven, e-mails e.d.
▪ Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

De grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens ligt in:

▪ De aanmelding
▪ De kinderopvangovereenkomst

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting KOALAH neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Stichting KOALAH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de op pagina 1 genoemde persoonsgegevens hanteren wij een bewaarperiode gedurende de looptijd van de overeenkomst met u. Na het beëindigen van de overeenkomst bewaren wij deze gegevens nog maximaal 7 jaar uitsluitend in de financiële administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting KOALAH verkoopt uw gegevens niet aan derden. Stichting KOALAH zal uw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting KOALAH blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Stichting KOALAH deelt uw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties, leveranciers van administratieve software, leveranciers van financiële software, partijen die betalingen verwerken. Wij delen geen gegevens met organisaties die buiten de Europese Unie gevestigd zijn.

Cookies en aanverwante technieken
Stichting KOALAH gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting KOALAH gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Privacyreglement van Stichting KOALAH
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee.

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting KOALAH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u door te sturen, of naar een ander door u aan te wijzen bedrijf.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@koalah.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting KOALAH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens
Stichting KOALAH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via de op pagina 1 genoemde contactgegevens.